• Event Mooiste Contact Fonds afgelast, helaas!

  13 sep 2023
 • Zaten we net lekker op schema met al 33 aanmeldingen (fantastisch!!!) zijn we vandaag (13.09) gebeld door Lara van de KNVB …...

  Afgelopen donderdag hebben ze een soortgelijke groep deelnemers (uit een woongroep met diverse beperkingen inclusief vluchtelingen) , voorafgaand bij de wedstrijd Nederland - Griekenland, bij FC Eindhoven een soortgelijke avond aangeboden.
  Dit was vanuit de deelnemers geen succes! Het was top geregeld door FC Eindhoven echter voor de doelgroep was het te intensief, uit de bus, eten, in de bus, wedstrijd, verschillende talen en ga zo maar door. De lering heeft ze doen besluiten om het niet nog een keer op deze manier, met een dergelijk extra event met eten en drinken en zo meer, te doen.

  Ons Mooiste Contact-event op 13 oktober gaat dus helaas niet door… Het betekent vanuit de KNVB wel, dat mocht er in de toekomst nog een event in deze lijn nodig is, ze ons graag weten te vinden.

  Heel jammer natuurlijk dat  én wij niet iets voor deze doel groep kunnen betekenen én dat wij dit nu niet met jullie als uitdaging kunnen  oppakken en gegarandeerd tot een succes hadden gemaakt. Maar dank voor jullie snelle en enthousiaste reacties en wellicht dat dit aanbod bv ook geldt voor zo nu en dan een ander event of bijvoorbeeld gezellig helpen achter bar 😉!!  allen nogmaals 🙏 GEWELDIG BEDANKT ZOVER 🙏

    

   

   

  ----------

  Op 6 september berichtten wij:

  Vrijwilligers gevraagd voor een middagje ontvangst van 500 speciale gasten van het Mooiste Contact Fonds, op 13 oktober bij Sporting Martinus, van 16.00 - 20.00 uur. Meld je svp aan via: info@sportingmartinus.nl

  Dat Sporting Martinus er goed op staat in onze omgeving en daarbuiten is iets waar we trots op mogen zijn en dat levert regelmatig interessante verzoeken van buitenaf op die ook kunnen zorgen voor wat extra inkomsten. Onlangs is er een interessant sociaal verzoek binnen gekomen vanuit de KNVB en hun sponsor KPN.

  Vanuit het Mooiste Contact Fonds organiseren zij samen op vrijdag 13 oktober een onvergetelijke avond voor 500 speciale gasten met eten, drinken en de interland in de Amsterdam Arena tussen Nederland – Frankrijk. Deze speciale gasten zijn mensen die een onvergetelijk contactmoment dik verdienen.
  En voor het event met eten en drinken vóór de wedstrijd in de Amsterdam Arena, heeft Sporting Martinus een pitch gedaan en deze gewonnen. Dat betekent dat deze 500 personen van 17:45 tot 19:45 op Sportpark Overburg voorzien worden van een patatje, hamburger en drankje. Supergaaf natuurlijk om onderdeel te kunnen zijn om er een onvergetelijke avond van te maken voor deze doelgroep. Wij als vereniging kunnen er (als we het slim organiseren kunnen) financieel ook iets aan overhouden via KNVB en KPN. Een Win - Win situatie dus!

  Wat houdt dit in voor ons?
  Dit houdt in dat we op 13 oktober Sporting Martinus voor 2 ½ uur omtoveren in een ontvangst Arena waar 500 gasten van het Mooiste Contact Fonds voorafgaand aan de wedstrijd Nederland – Frankrijk genieten van een hapje, drankje en muziekje! Maar dat betekent ook dat wij van Sporting Martinus in relatief korte tijd (30 minuten) al deze 500 personen moeten voorzien van die hamburger met patat. En dat is precies waar wij JOUW hulp heel hard bij nodig hebben! Met behulp van Accuraat Verhuur zullen letterlijk Martinus om toveren in een klein feestterrein die aansluit op de kantine en ruimte biedt voor 500 personen. We zullen dus extra faciliteiten inhuren om in deze korte tijd patat- en hamburgers te bakken.

  Waar zijn we naar op zoek?
  Wij zijn op zoek naar ongeveer 50 vrijwilligers die ons willen helpen in verschillende rollen om dit kortstondige maar grootste evenement voor deze mensen onvergetelijk te laten beginnen. Maar het is tevens ook een kans om Sporting Martinus op de kaart te zetten! Van runners, tot patatbakkers, tot barkeepers tot hamburger klaarmakers enz. Per rol zal duidelijk beschreven worden wat er van jou wordt verwacht maar het begint natuurlijk met het verzamelen van mensen die het gaaf vinden om er voor deze mensen een onvergetelijke start van de avond te maken, maar ook Sporting Martinus helpen om daar financieel iets aan over te houden wat bij een vereniging altijd heel welkom is natuurlijk!

  Wie zoeken wij en wat verwachten we van jou?
  Ben jij enthousiast en draag je een ander én onze club een warm hart toe? Dan ben jij diegene die wij zoeken! Afhankelijk van de beschikbaarheid zullen we je naar wens inzetten op een functie(runner, patatbakker, barkeeper, hamburger klaarmaker etc) die jouw voorkeur heeft. Maar vanzelfsprekend zullen we uiteindelijk alle posities moeten bezetten. Zoals eerder gezegd zal er per rol en verantwoordelijkheid een kort rolbeschrijving opgesteld worden zodat je precies weet wat je moet doen want op het moment dat het eten klaar gemaakt moet worden. Afhankelijk van jouw beschikbaarheid (vanaf 16:00 uur aanwezig op z’n laatst) zou het fijn zijn als je liefst wat eerder aanwezig kunt zijn zodat je nog enigszins kunt helpen met de voorbereidingen en ieder geval alles 100% klaar staat als het feest gaat beginnen. Wellicht ook leuk om je als team op te geven waarmee je laat zien dat de Sporting Martinus een warm hart toedraagt én een bijdrage levert aan een maatschappelijk goed doel, het Mooiste Contact Fonds.

  Informatie:
  Datum:vrijdag 13 oktober 2023
  Aanwezig: vanaf 12 uur (uiterlijk 16:00 uur) tot 21:00 uur (19:45 uur gaan de bussen weg en ruimen wij samen op, tenten worden opgehaald en daarna gezellig met z’n allen Nederland – Frankrijk kijken, in de kantine 😊)
  Event zelf: van 17:45 tot 19:45 uur

  Dus…
  Vind jij het gaaf om iets voor een ander te doen die dat heel erg verdient en wil je iets terug doen voor je eigen club, geef je dan direct op via info@sportingmartinus.nl en geef je contactgegevens door:
  Naam:
  Telefoonnummer:
  E-mail:
  Aanvang tijd aanwezig:
  Voorkeur functie:
  Opmerkingen:


  NOOT:
  Wat is KPN MOOISTE CONTACT FONDS ?
  Het KPN Mooiste Contact Fonds is in 2007 door KPN opgericht als een onafhankelijke stichting met als doel eenzaamheid in Nederland te helpen bestrijden en een bijdrage te leveren aan het voorkomen van sociaal isolement. Dat gebeurt door projecten te ondersteunen met de inzet van mensen, middelen en geld. Jaarlijks doneert KPN daarvoor een bedrag aan het fonds. Daarnaast krijgen alle KPN medewerkers de mogelijkheid om zich één dag per jaar als vrijwilliger voor het fonds in te zetten.
  Meer info: https://www.kpnmcf.com/nl/

   

   ----------------------------------------


  VOLUNTEERS WANTED on Friday Ocober 13th!! For a social event for 500 special guests Mooiste Contact Fonds on 13 October at Sporting Martinus
  The fact that Sporting Martinus is doing well in our environment and beyond is something we can be proud of and that regularly generates interesting requests from outside that can also provide some extra income. Recently an interesting social request came in from the KNVB and their sponsor KPN.

  From the Mooiste Contact Fonds, they are organizing an unforgettable evening for 500 special guests on Friday 13 October with food, drinks and the international match in the Amsterdam Arena between the Netherlands and France. These special guests are people who deserve an unforgettable contact moment.
  And for the event with food and drinks before the match in the Amsterdam Arena, Sporting Martinus pitched and won. This means that these 500 people will be provided with fries, hamburger and drink from 5:45 PM to 7:45 PM at Sportpark Overburg. Super cool of course to be able to be part of making it an unforgettable evening for this target group. We as an association (if we can organize it smartly) can also benefit financially via KNVB and KPN. A Win - Win situation!

  What does this mean for us?
  This means that on October 13, we will transform Sporting Martinus for 2 ½ hours into a reception arena where 500 guests of the Mooiste Contact Fonds can enjoy a snack, drink and music prior to the match between the Netherlands and France! But that also means that we at Sporting Martinus have to provide all these 500 people with that hamburger and chips in a relatively short time (30 minutes). And that's exactly where we really need YOUR help! With the help of Accuraat Verhuur, Martinus will literally be transformed into a small party area that connects to the canteen and offers space for 500 people. So we will hire extra facilities to bake fries and hamburgers in this short time.

  What are we looking for?
  We are looking for about 50 volunteers to help us in various roles to make this short-lived but biggest event a memorable one for these people. But it is also an opportunity to put Sporting Martinus on the map! From runners, to fries bakers, to bartenders to hamburger preparers, etc. It will be clearly described for each role what is expected of you, but of course it starts with gathering people who think it's cool to make an unforgettable start to the evening for these people. make, but also help Sporting Martinus to have something to do with it financially, which is always very welcome at an association of course!

  Who are we looking for and what do we expect from you?
  Are you enthusiastic and do you give someone else and our club a warm heart? Then you are the one we are looking for! Depending on availability, we will assign you to a position (runner, fries baker, bartender, hamburger maker, etc.) that you prefer. But of course we will eventually have to occupy all positions. As mentioned earlier, a short role description will be drawn up for each role and responsibility so that you know exactly what to do when the food has to be prepared. Depending on your availability (available from 4 p.m. at the latest), it would be nice if you could arrive a little earlier so that you can help with the preparations and are 100% ready when the party starts. . It might also be nice to register as a team, showing that the Sporting Martinus has a warm heart and contributes to a social good cause, namely the Mooiste Contact Fonds.

  Information:
  Date:Friday 13 October 2023
  Present: from 12 noon (no later than 4:00 pm) to 9:00 pm (7:45 pm the buses leave and we clean up together, tents are picked up and then all of us can watch the Netherlands - France in our clubhouse 😊)
  Event itself: from 5:45 PM to 7:45 PM

  So…
  Do you think it's cool to do something for someone else who deserves it very much and do you want to give something back to your own club, sign up directly via info@sportingmartinus.nl  and provide your contact details:
  Name:
  Phone number:
  E-mail:
  Start time present:
  Preferred function:
  Comments:


  SUBNOTE:
  What is KPN MOST BEAUTIFUL CONTACT FUND?
  The KPN Mooiste Contact Fonds was established by KPN in 2007 as an independent foundation with the aim of helping to combat loneliness in the Netherlands and to contribute to the prevention of social isolation. This is done by supporting projects with the deployment of people, resources and money. Each year, KPN donates an amount to the fund. In addition, all KPN employees are given the opportunity to volunteer for the fund one day a year.
  More info: https://www.kpnmcf.com/nl/